תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק לד

א ומליל ה', עם משה למימר.  ב פקיד ית בני ישראל, ותימר להון, ארי אתון עאלין, לארעא דכנען:  דא ארעא, דתתפליג לכון באחסנא, ארעא דכנען, לתחומהא.  ג ויהי לכון רוח דרומא ממדברא דצין, על תחומי אדום; ויהי לכון תחום דרומא, מסייפי ימא דמלחא קידומא.  ד ויסחר לכון תחומא מדרומא למסקנא דעקרבין, ויעבר לצין, ויהון מפקנוהי, מדרומא לרקם גיאה; וייפוק לחצר אדר, ויעבר לעצמון.  ה ויסחר תחומא מעצמון, לנחלא דמצריים; ויהון מפקנוהי, לימא.  ו ותחום מערבא, ויהי לכון ימא רבא ותחומיה; דין יהי לכון, תחום מערבא.  ז ודין יהי לכון, תחום ציפונא:  מן ימא, רבא, תכוונון לכון, להור טורא.  ח מהור טורא, תכוונון למטי חמת; ויהון מפקנוהי דתחומא, לצדד.  ט וייפוק תחומא לזפרון, ויהון מפקנוהי לחצר עינן; דין יהי לכון, תחום ציפונא.  י ותכוונון לכון, לתחום קידומא, מחצר עינן, לשפם.  יא וייחות תחומא משפם לרבלה, ממדנח לעין; וייחות תחומא, וימטי על כיף ים גיניסר קידומא.  יב וייחות תחומא לירדנא, ויהון מפקנוהי לימא דמלחא; דא תהי לכון ארעא לתחומהא, סחור סחור.  יג ופקיד משה, ית בני ישראל למימר:  דא ארעא, דתחסנון יתה בעדבא, דפקיד ה', למיתן לתשעא שבטין ופלגות שבטא.  יד ארי קבילו שבטא דבני ראובן, לבית אבהתהון, ושבטא דבני גד, לבית אבהתהון; ופלגות שבטא דמנשה, קבילו אחסנתהון.  טו תרין שבטין, ופלגות שבטא:  קבילו אחסנתהון, מעברא לירדנא דיריחו--קידומא מדנחא.  {פ}

טז ומליל ה', עם משה למימר.  יז אילין שמהת גובריא, דיחסנון לכון ית ארעא:  אלעזר, כהנא, ויהושוע, בר נון.  יח ורבא חד רבא חד, משבטא--תדברון, לאחסנא ית ארעא.  יט ואילין, שמהת גובריא:  לשבטא דיהודה, כלב בר יפונה.  כ ולשבטא דבני שמעון, שמואל בר עמיהוד.  כא לשבטא דבנימין, אלידד בר כסלון.  כב ולשבטא דבני דן, רבא--בוקי, בר יוגלי.  כג לבני יוסף, לשבטא דבני מנשה רבא--חניאל, בר איפוד.  כד ולשבטא דבני אפריים, רבא--קמואל, בר שפטן.  כה ולשבטא דבני זבולון, רבא--אליצפן, בר פרנך.  כו ולשבטא דבני יששכר, רבא--פלטיאל, בר עזן.  כז ולשבטא דבני אשר, רבא--אחיהוד, בר שלומי.  כח ולשבטא דבני נפתלי, רבא--פדהאל, בר עמיהוד.  כט אילין, דפקיד ה', לאחסנא ית בני ישראל, בארעא דכנען.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?