תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ל

א ואמר משה, לבני ישראל, ככול דפקיד ה', ית משה.  {פ}

ב ומליל משה עם רישי שבטיא, לבני ישראל למימר:  דין פתגמא, דפקיד ה'.  ג גבר ארי יידר נדר קודם ה', או יקיים קיים למיסר איסר על נפשיה--לא יבטיל, פתגמיה:  ככל דייפוק מפומיה, יעביד.  ד ואיתתא, ארי תידר נדר קודם ה', ותיסר איסר בבית אבוהא, ברביותה.  ה וישמע אבוהא ית נדרה, ואסרה דאסרת על נפשה, וישתוק לה, אבוהא--ויקומון, כל נדרהא, וכל אסרי דאסרת על נפשה, יקומון.  ו ואם אעדי אבוהא יתהון, ביומא דשמע--כל נדרהא ואסרהא דאסרת על נפשה, לא יקומון; ומן קודם ה', ישתביק לה, ארי אעדי אבוהא, יתהון.  ז ואם מהוה תהוי לגבר, ונדרהא עלה, או פירוש ספוותהא, דאסרת על נפשה.  ח וישמע בעלה ביומא דשמע, וישתוק לה:  ויקומון נדרהא, ואסרהא דאסרת על נפשה--יקומון.  ט ואם ביומא דשמע בעלה, אעדי יתהון, ובטיל ית נדרה דעלה, וית פירוש ספוותהא דאסרת על נפשה--ומן קודם ה', ישתביק לה.  י ונדר ארמלא, ומתרכא--כול דאסרת על נפשה, קיים עלה.  יא ואם בית בעלה, נדרת, או אסרת איסר על נפשה, בקיום.  יב וישמע בעלה וישתוק לה, לא אעדי יתהון--ויקומון, כל נדרהא, וכל אסרי דאסרת על נפשה, יקומון.  יג ואם בטלא יבטיל יתהון בעלה, ביומא דשמע--כל אפקות ספוותהא לנדרהא ולאיסר נפשה, לא יקומון:  בעלה בטילינון, ומן קודם ה' ישתביק לה.  יד כל נדר וכל קיומת איסר, לסגפא נפש--בעלה יקיימינון, ובעלה יבטילינון.  טו ואם משתק ישתוק לה בעלה, מיום ליום, ויקיים ית כל נדרהא, או ית כל אסרהא דעלה--קיים יתהון, ארי שתיק לה ביומא דשמע.  טז ואם בטלא יבטיל יתהון, בתר דשמע--ויקביל, ית חובה.  יז אילין קיימיא, דפקיד ה' ית משה, בין גוברא, לאיתתיה--בין אבא לברתיה, ברביותה בית אבוהא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?