תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק טז

א ואתפליג קורח, בר יצהר בר קהת בר לוי; ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בר פלת--בני ראובן.  ב וקמו לאפי משה, וגובריא מבני ישראל מאתן וחמשין, רברבי כנשתא מערעי זמן, אנשין דשמא.  ג ואתכנישו על משה ועל אהרון, ואמרו להון סגי לכון--ארי כל כנשתא כולהון קדישין, וביניהון שריא שכינתא דה'; ומדין אתון מתרברבין, על קהלא דה'.  ד ושמע משה, ונפל על אפוהי.  ה ומליל עם קורח ועם כל כנשתיה, למימר, בצפרא ויהודע ה' ית דכשר ליה וית דקדיש, ויקריב לקדמוהי; וית דיתרעי ביה, יקריב לשימושיה.  ו דא, עבידו:  סבו לכון מחתיין, קורח וכל כנשתיה.  ז והבו בהון אישתא ושוו עליהון קטורת בוסמין קודם ה', מחר, ויהי גוברא דיתרעי ה', הוא קדיש; סגי לכון, בני לוי.  ח ואמר משה, לקורח:  שמעו כען, בני לוי.  ט הזעיר לכון, ארי אפריש אלהא דישראל יתכון מכנשתא דישראל, לקרבא יתכון, לקדמוהי--למפלח, ית פולחן משכנא דה', ולמקם קודם כנשתא, לשמשותהון.  י וקריב, יתך, וית כל אחך בני לוי, עימך; ובען אתון, אף כהונתא רבתא.  יא בכין, את וכל כנשתך--דאזדמנתון, על ה'; ואהרון מא הוא, ארי מתרעמיתון עלוהי.  יב ושלח משה, למקרי לדתן ולאבירם בני אליאב; ואמרו, לא ניסק.  יג הזעיר, ארי אסיקתנא מארע עבדא חלב ודבש, לקטלותנא, במדברא:  ארי אתררבת עלנא, אף אתרברבא.  יד ברם לא לארע עבדא חלב ודבש, אעילתנא, ויהבת לנא, אחסנת חקלין וכרמין; העיני גובריא האינון, תשלח לעוורא--לא ניסק.  טו ותקיף למשה, לחדא, ואמר קודם ה', לא תקביל ברעווא קורבנהון; לא חמרא דחד מינהון, שחרית, ולא אבאישית, לחד מינהון.  טז ואמר משה, לקורח, את וכל כנשתך, הוו זמינין לקדם ה':  את ואינון ואהרון, מחר.  יז וסבו גבר מחתיתיה, ותיתנון עליהון קטורת בוסמין, ותקרבון קודם ה' גבר מחתיתיה, מאתן וחמשין מחתיין; ואת ואהרון, גבר מחתיתיה.  יח ונסיבו גבר מחתיתיה, ויהבו עליהון אישתא, ושוויאו עליהון, קטורת בוסמין; וקמו, בתרע משכן זמנא--ומשה ואהרון.  יט ואכניש עליהון קורח ית כל כנשתא, לתרע משכן זמנא; ואתגלי יקרא דה', לכל כנשתא.  {ס}

כ ומליל ה', עם משה ועם אהרון למימר.  כא אתפרשו, מגו כנשתא הדא; ואשיצי יתהון, כשעה.  כב ונפלו על אפיהון, ואמרו, אל, אלה רוחיא לכל בסרא:  גוברא חד יחוב, ועל כל כנשתא יהי רוגזא.  {ס}

כג ומליל ה', עם משה למימר.  כד מליל עם כנשתא, למימר:  אסתלקו, מסחור סחור, למשכנא דקורח, דתן ואבירם.  כה וקם משה, ואזל לוות דתן ואבירם; ואזלו בתרוהי, סבי ישראל.  כו ומליל עם כנשתא למימר, זורו כען מעילווי משכני גובריא חייביא האילין, ולא תקרבון, בכל דילהון:  דלמא תלקון, בכל חוביהון.  כז ואסתלקו, מעילווי משכנא דקורח דתן ואבירם--מסחור סחור; ודתן ואבירם נפקו קיימין, בתרע משכניהון, ונשיהון ובניהון, וטפלהון.  כח ואמר, משה, בדא תידעון, ארי ה' שלחני למעבד ית כל עובדיא האילין:  ארי לא, מרעותי.  כט אם כמותא דכל אנשא, ימותון אילין, וסעורא דכל אנשא, יסתער עליהון--לא ה', שלחני.  ל ואם בריאה יברא ה', ותפתח ארעא ית פומה ותבלע יתהון וית כל דילהון, וייחתון כד חיין, לשאול--ותידעון, ארי ארגיזו גובריא האילין קודם ה'.  לא והוה, כד שיצי, למללא, ית כל פתגמיא האילין; ואתבזעת ארעא, דתחותיהון.  לב ופתחת ארעא ית פומה, ובלעת יתהון וית אנש בתיהון, וית כל אנשא דלקורח, וית כל קניינא.  לג ונחתו אינון וכל דילהון, כד חיין--לשאול; וחפת עליהון ארעא, ואבדו מגו קהלא.  לד וכל ישראל, דבסחרניהון--ערקו לקלהון:  ארי אמרו, דלמא תבלעיננא ארעא.  לה ואישתא נפקת, מן קודם ה'; ואכלת, ית מאתן וחמשין גוברא, מקרבי, קטורת בוסמיא.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?