תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק יד

א וארימת, כל כנשתא, ויהבו, ית קלהון; ובכו עמא, בליליא ההוא.  ב ואתרעמו על משה ועל אהרון, כול בני ישראל; ואמרו להון כל כנשתא, לווי דמיתנא בארעא דמצריים, או במדברא הדין, לווי דמיתנא.  ג ולמא ה' מעיל יתנא לארעא הדא, למיפל בחרבא--נשנא וטפלנא, יהון לביזא; הלא טב לנא, דנתוב למצריים.  ד ואמרו, גבר לאחוהי:  נמני רישא, ונתוב למצריים.  ה ונפל משה ואהרון, על אפיהון, קודם, כל קהלא כנשתא דבני ישראל.  ו ויהושוע בר נון, וכלב בר יפונה, מן מאללי, ארעא--בזעו, לבושיהון.  ז ואמרו, לכל כנשתא דבני ישראל למימר:  ארעא, דעברנא בה לאללא יתה--טבא ארעא, לחדא לחדא.  ח אם רעווא בנא, קודם ה'--ויעיל יתנא לארעא הדא, וייתנה לנא:  ארעא, דהיא עבדא חלב ודבש.  ט ברם במימרא דה', לא תמרדון, ואתון לא תדחלון מן עמא דארעא, ארי בידנא מסירין אינון; עדא תוקפהון מינהון ומימרא דה' בסעדנא, לא תדחלון מינהון.  י ואמרו, כל כנשתא, למרגם יתהון, באבניא; ויקרא דה', אתגלי במשכן זמנא, לכל בני, ישראל.  {פ}

יא ואמר ה' למשה, עד אימתי יהון מרגזין קודמיי עמא הדין; ועד אימתי, לא יהימנון במימרי, בכול אתיא, דעבדית ביניהון.  יב אמחינון במותא, ואשיצינון; ואעביד, יתך, לעם רב ותקיף, מינהון.  יג ואמר משה, קודם ה':  וישמעון מצראי, דאסיקתא בחילך ית עמא הדין מביניהון.  יד ויימרון, ליתיב ארעא הדא, דשמעו ארי את ה', שכינתך שריא בגו עמא הדין:  דבעיניהון חזו שכינת יקרך ה', ועננך מטל עילוויהון, ובעמודא דעננא את מדבר קודמיהון ביממא, ובעמודא דאישתא בליליא.  טו ותקטיל ית עמא הדין, כגוברא חד; ויימרון, עממיא, דשמעו ית שימע גבורתך, למימר.  טז מדלית יוכלא קודם ה', לאעלא ית עמא הדין, לארעא, דקיים להון; וקטילינון, במדברא.  יז וכען, סגי כען חילא קודמך ה', כמא דמלילתא, למימר.  יח ה', מרחיק רגז ומסגי למעבד טבוון, שביק לעוויין, ולמרוד; סלח לדתייבין לאורייתיה, ולדלא תייבין לא מזכי--מסער חובי אבהן על בנין מרדין, על דר תליתאי ועל דר רביעאי.  יט שבוק כען, לחובי עמא הדין--כסגיאות טבוותך; וכמא דשבקתא לעמא הדין, ממצריים ועד כען.  כ ואמר ה', שבקית כפתגמך.  כא וברם, קיים אנא:  ומליא יקרא דה', ית כל ארעא.  כב ארי כל גובריא, דחזו ית יקרי וית אתוותיי, דעבדית במצריים, ובמדברא; ונסיאו קודמיי, דנן עסר זמנין, ולא קבילו, למימרי.  כג אם יחזון, ית ארעא, דקיימית, לאבהתהון; וכל דארגיזו קודמיי, לא יחזונה.  כד ועבדי כלב, חלף דהות רוח אוחרי עימיה, ואשלים, בתר דחלתי--ואעיליניה, לארעא דעל לתמן, ובנוהי, יורתינה.  כה ועמלקאה וכנענאה, יתיב במישרא; מחר, אתפנו וטולו לכון למדברא--אורח ימא דסוף.  {פ}

כו ומליל ה', עם משה ולאהרון למימר.  כז עד אימתי, לכנשתא בשתא הדא, דאינון מתרעמין, עליי; ית תורעמת בני ישראל, דאינון מתרעמין עליי--שמיע קודמיי.  כח אימר להון, קיים אנא אמר ה', אם לא, כמא דמלילתון קודמיי:  כין, אעביד לכון.  כט במדברא הדין ייפלון פגריכון וכל מניינכון, לכל חושבנכון, מבר עסרין שנין, ולעילא:  דאתרעמיתון, עליי.  ל אם אתון, תיעלון לארעא, דקיימית במימרי, לאשראה יתכון בה--אלהין כלב בר יפונה, ויהושוע בר נון.  לא וטפלכון--דאמרתון, לביזא יהון:  ואעיל יתהון--ויידעון ית ארעא, דקצתון בה.  לב ופגריכון, דילכון--ייפלון, במדברא הדין.  לג ובניכון יהון מאחרין במדברא, ארבעין שנין, ויקבלון, ית חוביכון--עד דיסופון פגריכון, במדברא.  לד במניין יומיא דאלילתון ית ארעא, ארבעין יומין--יומא לשתא יומא לשתא תקבלון ית חוביכון, ארבעין שנין; ותידעון, ית דאתרעמיתון עליי.  לה אנא ה', גזרית במימרי, אם לא דא אעביד לכל כנשתא בשתא הדא, דאזדמנו עליי; במדברא הדין יסופון, ותמן ימותון.  לו וגובריא, דשלח משה לאללא ית ארעא; ותבו, וארעימו עלוהי ית כל כנשתא, לאפקא שום ביש, על ארעא.  לז ומיתו, גובריא, דאפיקו שום ביש, על ארעא--במותנא, קודם ה'.  לח ויהושוע בר נון, וכלב בר יפונה, אתקיימו מן גובריא האינון, דאזלו לאללא ית ארעא.  לט ומליל משה ית פתגמיא האילין, עם כל בני ישראל; ואתאבלו עמא, לחדא.  מ ואקדימו בצפרא, וסליקו לריש טורא למימר:  הא אנחנא, סלקין לאתרא דאמר ה'--ארי חבנא.  מא ואמר משה, למא דנן אתון עברין על גזירת מימרא דה'; והיא, לא תצלח.  מב לא תיסקון, ארי לית שכינתא דה' ביניכון; ולא, תיתברון, קודם, בעלי דבביכון.  מג ארי עמלקאה וכנענאה תמן קודמיכון, ותיפלון בחרבא:  ארי על כין תבתון מבתר פולחנא דה', ולא יהי מימרא דה' בסעדכון.  מד וארשעו, למיסק לריש טורא; וארון קיימא דה' ומשה, לא עדו מגו משריתא.  מה ונחת עמלקאה וכנענאה, דיתיב בטורא ההוא; ומחונון וטרדונון, עד חורמה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?