תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ז

א והוה ביומא דשיצי משה לאקמא ית משכנא, ורבי יתיה וקדיש יתיה וית כל מנוהי, וית מדבחא, וית כל מנוהי; ורבינון, וקדיש יתהון.  ב וקריבו רברבי ישראל, רישי בית אבהתהון:  אינון רברבי שבטיא, אינון דקיימין על מנייניא.  ג ואיתיאו ית קורבנהון לקדם ה', שית עגלן כד מחפיין ותרי עסר תורין--עגלתא על תרין רברביא, ותורא לחד; וקריבו יתהון, לקדם משכנא.  ד ואמר ה', למשה למימר.  ה קביל, מינהון, ויהון, למפלח ית פולחן משכן זמנא; ותיתין יתהון לליוואי, גבר כמיסת פולחניה.  ו ונסיב משה, ית עגלתא וית תורי; ויהב יתהון, לליוואי.  ז ית תרתין עגלן, וית ארבעא תורין--יהב, לבני גרשון:  כמיסת, פולחנהון.  ח וית ארבע עגלן, וית תמניא תורין--יהב, לבני מררי:  כמיסת, פולחנהון, בידא דאיתמר, בר אהרון כהנא.  ט ולבני קהת, לא יהב:  ארי פולחן קודשא עליהון, בכתפא נטלין.  י וקריבו רברביא, ית חנוכת מדבחא, ביומא, דרביאו יתיה; וקריבו רברביא ית קורבנהון, לקדם מדבחא.  יא ואמר ה', למשה:  רבא חד ליומא, רבא חד ליומא, יקרבון ית קורבנהון, לחנוכת מדבחא.  {ס}

יב והוה, דמקריב ביומא קדמאה--ית קורבניה:  נחשון בר עמינדב, לשבטא דיהודה.  יג וקורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  יד בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  טו תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  טז צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  יז ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דנחשון, בר עמינדב.  {פ}

יח ביומא, תניינא, קריב, נתנאל בר צוער--רב, שבטא דיששכר.  יט קריב ית קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  כ בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  כא תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  כב צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  כג ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דנתנאל, בר צוער.  {פ}

כד ביומא, תליתאה, רבא, לבני זבולון--אליאב, בר חילון.  כה קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  כו בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  כז תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  כח צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  כט ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאליאב, בר חילון.  {פ}

ל ביומא, רביעאה, רבא, לבני ראובן--אליצור, בר שדיאור.  לא קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  לב בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  לג תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  לד צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  לה ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאליצור, בר שדיאור.  {פ}

לו ביומא, חמישאה, רבא, לבני שמעון--שלומיאל, בר צורישדיי.  לז קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  לח בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  לט תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  מ צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  מא ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דשלומיאל, בר צורישדיי.  {פ}

מב ביומא, שתיתאה, רבא, לבני גד--אליסף, בר דעואל.  מג קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  מד בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  מה תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  מו צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  מז ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאליסף, בר דעואל.  {פ}

מח ביומא, שביעאה, רבא, לבני אפריים--אלישמע, בר עמיהוד.  מט קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  נ בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  נא תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  נב צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  נג ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאלישמע, בר עמיהוד.  {פ}

נד ביומא, תמינאה, רבא, לבני מנשה--גמליאל, בר פדהצור.  נה קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  נו בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  נז תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  נח צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  נט ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דגמליאל, בר פדהצור.  {פ}

ס ביומא, תשיעאה, רבא, לבני בנימין--אבידן, בר גדעוני.  סא קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  סב בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  סג תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  סד צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  סה ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאבידן, בר גדעוני.  {פ}

סו ביומא, עסיראה, רבא, לבני דן--אחיעזר, בר עמישדיי.  סז קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  סח בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  סט תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  ע צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  עא ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאחיעזר, בר עמישדיי.  {פ}

עב ביום חד עסר יומין, רבא לבני אשר--פגעיאל, בר עוכרן.  עג קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  עד בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  עה תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  עו צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  עז ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דפגעיאל, בר עוכרן.  {פ}

עח ביום תרי עסר יומין, רבא לבני נפתלי--אחירע, בר עינן.  עט קורבניה מגיסתא דכסף חדא, מאה ותלתין סלעין הוי מתקלה, מזרקא חד דכספא, מתקליה שבעין סלעין בסלעי קודשא; תרוויהון מלן, סולתא דפילא במשח--למנחתא.  פ בזיכא חדא מתקלה עסר סלעין היא דדהב, מליא קטורת בוסמיא.  פא תור חד בר תורי, דכר חד אימר חד בר שתיה--לעלתא.  פב צפיר בר עיזין חד, לחטתא.  פג ולנכסת קודשיא, תורי תרין, דכרי חמשא גדי חמשא, אימרין בני שנא חמשא:  דין קורבנא דאחירע, בר עינן.  {פ}

פד דא חנוכת מדבחא, ביומא דרביאו יתיה, מן, רברבי ישראל:  מגיסי כספא תרתא עסרי, מזרקי כספא תרי עסר, בזיכי דדהבא, תרתא עסרי.  פה מאה ותלתין סלעין, הוי מתקלה דמגיסתא חדא דכספא, ושבעין, דמזרקא חד; כול כסף מניא, תרין אלפין וארבע מאה בסלעי קודשא.  פו בזיכי דדהבא תרתא עסרי מליין קטורת בוסמיא, מתקל עסר סלעין הוי מתקלה דבזיכא בסלעי קודשא; כל דהב בזיכיא, מאה ועסרין.  פז כל תורי לעלתא תרי עסר תורין, דכרין תרי עסר אימרין בני שנא תרי עסר--ומנחתהון; וצפירי בני עיזי תרי עסר, לחטתא.  פח וכול תורי לנכסת קודשיא, עסרין וארבעא תורין, דכרי שיתין גדי שיתין, אימרין בני שנא שיתין:  דא חנוכת מדבחא, בתר דרביאו יתיה.  פט וכד עליל משה למשכן זמנא, למללא עימיה, ושמע ית קלא דמתמלל עימיה מעילווי כפורתא דעל ארונא דסהדותא, מבין תרין כרוביא; ומתמלל, עימיה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?