תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ד

א ומליל ה', עם משה ולאהרון למימר.  ב קבילו, ית חושבן בני קהת, מגו, בני לוי--לזרעייתהון, לבית אבהתהון.  ג מבר תלתין שנין ולעילא, ועד בר חמשין שנין--כל דאתי, לחילא, למעבד עבידתא, במשכן זמנא.  ד דין פולחן בני קהת, במשכן זמנא--קודש, קודשיא.  ה וייעול אהרון ובנוהי, במיטל משריתא, ויפרקון, ית פרוכתא דפרסא; ויכסון בה--ית, ארונא דסהדותא.  ו וייתנון עלוהי, חופאה דמשך ססגונא, ויפרסון לבוש גמיר תכלא, מלעילא; וישוון, אריחוהי.  ז ועל פתורא דלחים אפיא, יפרסון לבוש תכלא, וייתנון עלוהי ית מגיסיא וית בזיכיא וית מכילתא, וית קסוות ניסוכא; ולחמא תדירא, עלוהי יהי.  ח ויפרסון עליהון, לבוש צבע זהורי, ויכסון יתיה, בחופאה דמשך ססגונא; וישוון, ית אריחוהי.  ט וייסבון לבוש תכלא, ויכסון ית מנרתא דאנהורי וית בוצינהא, וית ציבתהא, וית מחתייתהא; וית כל מני שימושה, דישמשון לה בהון.  י וייתנון יתה וית כל מנהא, לחופאה דמשך ססגונא; וייתנון, על אריחא.  יא ועל מדבחא דדהבא, יפרסון לבוש תכלא, ויכסון יתיה, בחופאה דמשך ססגונא; וישוון, ית אריחוהי.  יב וייסבון ית כל מני שימושא דישמשון בהון בקודשא, וייתנון ללבוש תכלא, ויכסון יתהון, בחופאה דמשך ססגונא; וייתנון, על אריחא.  יג ויספון, ית קטמא דמדבחא; ויפרסון עלוהי, לבוש ארגוון.  יד וייתנון עלוהי ית כל מנוהי דישמשון עלוהי בהון, ית מחתייתא וית צינורייתא וית מגרופייתא וית מזרקיא--כול, מני מדבחא; ויפרסון עלוהי, חופאה דמשך ססגונא--וישוון אריחוהי.  טו וישיצי אהרון ובנוהי לכסאה ית קודשא וית כל מני קודשא, במיטל משריתא, ובתר כין ייעלון בני קהת למיטל, ולא יקרבון לקודשא ולא ימותון; אילין מטול בני קהת, במשכן זמנא.  טז ודמסיר לאלעזר בר אהרון כהנא, משחא דאנהרותא וקטורת בוסמיא, ומנחתא תדירא, ומשחא דרבותא:  מסרת, כל משכנא וכל דביה, בקודשא, ובמנוהי.  {פ}

יז ומליל ה', עם משה ולאהרון למימר.  יח לא תשיצון, ית שיבט זרעיית קהת, מגו, ליוואי.  יט ודא עבידו להון, וייחון ולא ימותון, במקרבהון, לקודש קודשיא:  אהרון ובנוהי, ייעלון, וימנון יתהון גבר גבר על פולחניה, ולמטוליה.  כ ולא ייעלון למחזי כד מכסן ית מני קודשא, ולא ימותון.  {פ}

כא ומליל ה', עם משה למימר.  כב קביל, ית חושבן בני גרשון--אף אינון:  לבית אבהתהון, לזרעייתהון.  כג מבר תלתין שנין ולעילא, עד בר חמשין שנין--תמני יתהון:  כל דאתי לחיילא חילא, למפלח פולחנא במשכן זמנא.  כד דין פולחן, זרעיית גרשון--למפלח, ולמיטל.  כה וייטלון ית יריעת משכנא, וית משכן זמנא, חופאיה, וחופאה דססגונא דעלוהי מלעילא; וית פרסא--דתרע, משכן זמנא.  כו וית סרדי דרתא וית פרסא דמעלנא דתרע דרתא, דעל משכנא ועל מדבחא סחור סחור, וית אטוניהון, וית כל מני פולחנהון; וית כל דיתמסר להון, ויפלחון.  כז על מימר אהרון ובנוהי יהי, כל פולחן בני גרשון, לכל מטולהון, ולכול פולחנהון; ותמנון עליהון במטרא, ית כל מטולהון.  כח דין פולחן, זרעיית בני גרשון--במשכן זמנא; ומטרתהון--בידא דאיתמר, בר אהרון כהנא.  {ס}

כט בני, מררי--לזרעייתהון לבית אבהתהון, תמני יתהון.  ל מבר תלתין שנין ולעילא, ועד בר חמשין שנין--תמנינון:  כל דאתי, לחילא, למפלח, ית פולחן משכן זמנא.  לא ודא מטרת מטולהון, לכל פולחנהון במשכן זמנא:  דפי, משכנא, ועברוהי, ועמודוהי וסמכוהי.  לב ועמודי דרתא סחור סחור וסמכיהון, וסיכיהון ואטוניהון, לכל מניהון, ולכול פולחנהון; ובשמהן תמנון, ית מני מטרת מטולהון.  לג דין פולחן, זרעיית בני מררי, לכל פולחנהון, במשכן זמנא--בידא, דאיתמר, בר אהרון, כהנא.  לד ומנא משה ואהרון ורברבי כנשתא, ית בני קהת, לזרעייתהון, ולבית אבהתהון.  לה מבר תלתין שנין ולעילא, ועד בר חמשין שנין--כל דאתי, לחילא, לפולחנא, במשכן זמנא.  לו והוו מנייניהון, לזרעייתהון--תרין אלפין, שבע מאה וחמשין.  לז אילין מנייני זרעיית קהת, כל דפלח במשכן זמנא, דמנא משה ואהרון, על מימרא דה' בידא דמשה.  {ס}

לח ומנייני, בני גרשון, לזרעייתהון, ולבית אבהתהון.  לט מבר תלתין שנין ולעילא, ועד בר חמשין שנין--כל דאתי, לחילא, לפולחנא, במשכן זמנא.  מ והוו, מנייניהון, לזרעייתהון, לבית אבהתהון--תרין אלפין, ושית מאה ותלתין.  מא אילין מנייני, זרעיית בני גרשון, כל דפלח, במשכן זמנא--דמנא משה ואהרון, על מימרא דה'.  מב ומנייני, זרעיית בני מררי, לזרעייתהון, לבית אבהתהון.  מג מבר תלתין שנין ולעילא, ועד בר חמשין שנין--כל דאתי, לחילא, לפולחנא, במשכן זמנא.  מד והוו מנייניהון, לזרעייתהון--תלתא אלפין, ומאתן.  מה אילין מנייני, זרעיית בני מררי, דמנא משה ואהרון, על מימרא דה' בידא דמשה.  מו כל מנייניא דמנא משה ואהרון, ורברבי ישראל--ית ליוואי:  לזרעייתהון, ולבית אבהתהון.  מז מבר תלתין שנין ולעילא, ועד בר חמשין שנין:  כל דאתי, למפלח פולחן פולחנא ופולחן מטול--במשכן זמנא.  מח והוו, מנייניהון--תמניא אלפין, וחמיש מאה ותמנן.  מט על מימרא דה' מנא יתהון, בידא דמשה--גבר גבר על פולחניה, ועל מטוליה; ומניינוהי, דפקיד ה' ית משה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?