תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


במדבר פרק ב

א ומליל ה', עם משה ועם אהרון למימר.  ב גבר על טקסיה באתוון לבית אבהתהון, ישרון בני ישראל:  מקוביל, סחור סחור למשכן זמנא ישרון.  ג ודשרן קידומא מדנחא, טיקס משרית יהודה לחיליהון; ורבא לבני יהודה, נחשון בר עמינדב.  ד וחיליה, ומנייניהון--שבעין וארבעא אלפין, ושית מאה.  ה ודשרן סמיכין עלוהי, שבטא דיששכר; ורבא לבני יששכר, נתנאל בר צוער.  ו וחיליה, ומניינוהי--חמשין וארבעא אלפין, וארבע מאה.  ז שבטא, דזבולון; ורבא לבני זבולון, אליאב בר חילון.  ח וחיליה, ומניינוהי--חמשין ושבעא אלפין, וארבע מאה.  ט כל מנייניא למשרית יהודה, מאה ותמנן ושיתא אלפין וארבע מאה--לחיליהון; בקדמיתא, נטלין.  {ס}

י טיקס משרית ראובן דרומא, לחיליהון; ורבא לבני ראובן, אליצור בר שדיאור.  יא וחיליה, ומניינוהי--ארבעין ושיתא אלפין, וחמיש מאה.  יב ודשרן סמיכין עלוהי, שבטא דשמעון; ורבא לבני שמעון, שלומיאל בר צורישדיי.  יג וחיליה, ומנייניהון--חמשין ותשעא אלפין, ותלת מאה.  יד ושבטא, דגד; ורבא לבני גד, אליסף בר רעואל.  טו וחיליה, ומנייניהון--ארבעין וחמשא אלפין, ושית מאה וחמשין.  טז כל מנייניא למשרית ראובן, מאה וחמשין וחד אלפין וארבע מאה וחמשין--לחיליהון; בתנייתא, נטלין.  {ס}

יז ונטיל משכן זמנא משרית ליוואי, בגו משרייתא; כמא דשרן כין נטלין, גבר על אתריה לטקסיהון.  {ס}

יח טיקס משרית אפריים לחיליהון, מערבא; ורבא לבני אפריים, אלישמע בר עמיהוד.  יט וחיליה, ומנייניהון--ארבעין אלפין, וחמיש מאה.  כ ודסמיכין עלוהי, שבטא דמנשה; ורבא לבני מנשה, גמליאל בר פדהצור.  כא וחיליה, ומנייניהון--תלתין ותרין אלפין, ומאתן.  כב ושבטא, דבנימין; ורבא לבני בנימין, אבידן בר גדעוני.  כג וחיליה, ומנייניהון--תלתין וחמשא אלפין, וארבע מאה.  כד כל מנייניא למשרית אפריים, מאה ותמניא אלפין ומאה--לחיליהון; בתליתיתא, נטלין.  {ס}

כה טיקס משרית דן ציפונא, לחיליהון; ורבא לבני דן, אחיעזר בר עמישדיי.  כו וחיליה, ומנייניהון--שיתין ותרין אלפין, ושבע מאה.  כז ודשרן סמיכין עלוהי, שבטא דאשר; ורבא לבני אשר, פגעיאל בר עוכרן.  כח וחיליה, ומנייניהון--ארבעין וחד אלפין, וחמיש מאה.  כט ושבטא, דנפתלי; ורבא לבני נפתלי, אחירע בר עינן.  ל וחיליה, ומנייניהון--חמשין ותלתא אלפין, וארבע מאה.  לא כל מנייניא, למשרית דן--מאה וחמשין ושבעא אלפין, ושית מאה; בבתריתא נטלין, לטקסיהון.  {פ}

לב אילין מנייני בני ישראל, לבית אבהתהון:  כל מנייני משרייתא, לחיליהון--שית מאה ותלתא אלפין, וחמיש מאה וחמשין.  לג וליוואי--לא אתמניאו, בגו בני ישראל:  כמא דפקיד ה', ית משה.  לד ועבדו, בני ישראל:  ככול דפקיד ה' ית משה, כין שרן לטקסיהון וכין נטלין--גבר לזרעיתיה, על בית אבהתוהי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - במדבר - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו


יש לך שאלה או הערה?